تبلیغات
فروشگاه آنلاین - ضمانت اجراهای حقوق بین المللی دركنوانسیون تجارت گونه های درمعرض انقراض گیاهی وجانوری

ضمانت اجراهای حقوق بین المللی دركنوانسیون تجارت گونه های درمعرض انقراض گیاهی وجانوری

یکشنبه 20 اردیبهشت 1388  01:17 ب.ظ

نوع مطلب :

ضمانت اجراهای حقوق بین المللی دركنوانسیون تجارت گونه های درمعرض انقراض گیاهی وجانوری CITES

فاطمه متین فر - زیستا

پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست ایران (زیستا): سایتس یك معاهده تجاری زیست محیطی است كه درمارس 1973دریك كنفرانس دیپلماتیك درشهرواشنگتن DCایالات متحده آمریكا باحضور24كشورجهان به تصویب رسید.

این معاهده بین المللی دارای یك مقدمه ، بیست وپنج ماده وسه ضمیمه می باشد،اصول ، ارزشها واهداف معاهده درمقدمه درمقدمه،حقوقی آن درمواردبیست وپنج گانه  بیان شده است.هریك ازضمایم ، دربرگیرنده نام گونه هایی است كه باتوجه  به درجه قریب الوقوع  بودن انقراض نسل، به ترتیب درضمایم لیست شده اند، بدین ترتیب  تجارت درزمینه هریك ازضمایم تابع رعایت تشریفات ومقررات حقوق واجرایی خاص خوداست.

تجارت درزمینه گونه های ضمیمه 1ممنوع بوده ودرموارداستثنایی كه تجارت دربقاء گونه ها اثری نداشته ونیزدردرجه اول غیرتجاری بوده وبرای كسب منافع اقتصادی وسودنباشد، با اخذ مجوزهای قبلی لازم از مقامات كشورورودونیزمقامات صالح دركشورصدورمجازشناخته شده است.تجارت درزمینه  گونه های مندرج درضمیمه2تابع اصل بهره برداری معقول ومتعادل می باشدبه نحوی كه درعین بهره برداری ازآنهابقای گونه هانیز تضمین شودودرضمیمه3بدون دخالت مقامات كشورورودصرفاازطریق پروانه یاگواهی نامه های قانونی ازجانب مقامات صالح دركشورصدورامكان پذیراست.

عمده ترین سوالی كه همواره درخصوص سایتس مطرح می شوداین است كه اساسا مسوولیت كشورهایی كه باخواست ورضایت خودبه عضویت دراین معاهده جهانی درآمده اندچیست ودیگراینكه درصورت وقوع هرگونه نقض تعهدات قراردادی  ازطرف یكی ازمتعاهدین ، خودكنوانسیون یاهریك ازاعضاء ازطریق قانونی قادربه انجام چه اقداماتی درجهت مجازات كشورمتخلف واعاده به وضع سابق هستند.

می دانیم كه نقض كلیه الزاماتی كه ازطرف یك كنوانسیون بین المللی به كشورهای غضوتحمیل می شودموجب بروزمسوولیت دولت های عضو می گردداعم ازاینكه این تعهدات ناشی از مقررات معاهده یادراثریك تصمیم  الزام آورازجانب مراجع ذیصلاح كنوانسیون باشد.

بااین حال آیا صرفاْاحرازواثبات نقض  یاخودداری ازانجام یك تعهدبرای تحقق مسوولیت كافی است یااینكه بایدعمدیاخطا وسهل انگاری یاكوتاهی مختلف نیزاثبات شودتامسوولیت وی محرز گردد.دراین رابطه دونظریه درحقوق بین الملل وجوددارد.

نظریه اول، نظریه خطایاتقصیر:

مطابق بااین نظریه ، انجام هرعمل ، یاخودداری ازعمل ، مخالف تعهدات والزامات پذیرفته شده بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسوولیت یك دولت كافی نمی باشدبلكه بایدخطاویاسهل انگاری  نیزصورت گرفته باشدتامسوولیت محقق شود.

نظریه دوم، نظریه خطر یامسوولیت عینی:

مطابق بااین نظریه هرگونه تخلف وقصورنسبت به یك قاعده حقوقی ویاتعهدات والزامات بین المللی موجب بروزمسوولیت دولت خاطی می شود،خواه متضمن عنصرخطاباشدیانه.

امروزه نظریه خطریاریسك دررابطه بابسیاری ازمعاهدات زیست محیطی قابل اجراست.به عنوان مثال حقوق بین الملل درباره آلودگی دریا هابوسیله هیدروكربورها رژیمی ازمسوولیت واقعی نشات  گرفته ازایده خطرذاتی برای صاحبان كشتی یااستفاده كنندگان ازتاسیسات حفاری دردریارابوجودآورده است، لیكن ازلحاظ عملی  هیچ یك ازدونظریه فوق همیشه ودرهمه حال  به عنوان یك اصل مسلم موردقبول نیست.

درموضوع موردبحث ما"كنوانسیون سایتس" درحقیقت هیچ گونه خطرذاتی یامسوولیت برمبنای عمدویاسهل انگاری كشورمتخلف عادلانه ونزدیك تربه اصل انصاف است.

 

براین اساس:

هركشورعضوسایتس كه عمداْ گونه های تحت حمایت قانونی كنوانسیون راچه به مباشرت دستگاههای دولتی وچه ازطریقgent Aها یانمایندگان ومزدوران خودبه طورغیرقانونی تحصیل، ازكشورصادریابه كشورخودواردنمایدویااینكه  باارائه كمك ومعاضدت  به قاچاقچیان حیات وحش ، بروز تخلف راتسهیل نمایدناقض عمدی تعهدات پذیرفته شده كنوانسیون شناخته شده وعلاوه برتحمل مجازات هایی كه ازطرف كنفرانس دولت های متعهد C.O.P))درموردش وضع می شوداحتمالا دراثراستمراروتكراراین عمل خلاف ،امتیاز عضویت دركنوانسیون رانیز ازدست خواهدداد.به عنوان مثال درمورداخراج امارات ازكنوانسیون C.O.P))به این نتیجه دست یافت كه امارات عمداْ ومستمراْ تعهدات خودبه موجب كنوانسیون رانقض نموده وحاضربه اجرای قواعدبازی نیست.

اماگاهی این مسوولیت به دلیل نقض عمدی تعهدات كنوانسیون نبوده وصرفاْ ازاهمال وسهل انگاری های یك دولت عضوناشی می شود.

هركشورمتعاهددرسایتس مكلف است پس ازعضویت دركنوانسیون ، قوانین ومقررات مناسب ملی  راجهت اجرای تعدات پذیرفته  شده بین المللی درقلمروتحت حاكمیت ملی خودوضع نموده  ومتقابلا كلیه قوانین ومقررات مناسب ملی راجهت اجرای تعهدات پذیرفته شده بین المللی درقلمروتحت حاكمیت ملی خودوضع نموده ومتقابلا كلیه قوانین ومقررات  مناسب ملی  راجهت اجرای تعهدات پذیرفته شده بین المللی درقلمروتحت حاكمیت ملی خودوضع نموده ومتقابلاْ كلیه قوانین ومقرراتی كه تجارت آزادگونه های مندرج در ضمایم 3گانه كنوانسیون رااجازه می دهندلغونماید.ازطرفی هركشورعضومكلف است تاكلیه تدابیروترتیبات لازم درمرزهاومبادی ورودی وخروجی كشورراجهت كنترل تجارت غیرقانونی حیات وحش درنظربگیردوبلافاصله پس از اطلاع ازوقوع نقض مقررات كنوانسیون ، تمامی اقدامات لازم رابرای تعقیب ودستگیری مجرمان انجام داده و پس ازدستگیری ، مقدمات تعقیب كیفری آنهارانزدمراجع ذیصلاح قضایی ملی فراهم نماید.هرگاه یك كشورعضوازانجام اقدامات فوق خودداری نمایدوخصوصا پس ازاطلاع ازوقوع تخلف، مجرمین  راتعقیب نكندیابه فرارآنهاكمك نماید، یاپس ازدستگیری مقتضیاتی رافراهم كندكه محاكم ازتعقیب مجرم خودداری نمایدیادرمحوآثارجرم كمك نموده  یامجرمین راعفوكند،مسلما درزمینه بین المللی مسئول است.بخصوص درموردی كه كشورعضو، مجرم  یامجرمین راعفو می نماید.این امرهمواره حمل براین می شودكه دولت مزبور، خودمسوولیتاعمال خلاف قانون مجرمین رابه عهده گرفته است.

علاوه برتعهدات فوق لازم است دولت ها باتوجه به شرایط زمانی ومكانی ،تدابیراجرایی خودرادرمبادی ورودی وخروجی كشورتقویت كرده واستحكام بخشند.به عنوان مثال تجارت غیرقانونی بازهای شكاری دركشورایران ازاواسط شهریورماه  هرسال آغازشده وتااواخرآبان ماه  همان سال  ادامه می یابد.این محموله های غیرقانونی غالباازطریق  آب های جنوبی به مقصدشیخ نشینان خلیج فارس حمل می شوند.كشورایران مكلف است تادراین مقطع زمانی اقدامات وتدابیرنظارتی واجرایی  خودرامبادی خروجی كشورتشدیدوتقویت نمایددرغیراینصورت احتمالابه اتهام مسامحه  وكوتاهی درانجام وظایف وتعهدات بین المللی خودمسؤل شناخته خواهدشد.حال وقت آن فرارسیده تاببینیم سایتس ازچه ابزارهاواقداماتی برای ضمانت اجرای قواعدخودبهره می برد.منظورازبكارگیری ضمانت های اجرایی ، درحقیقت اعمال مجازات هایی علیه یك دولت خاطی ، به منظورتامین اجرای مقررات كنوانسیون سایتش می باشد.اساساْهرمعاهده بین المللی  درحال اجراء مثل سایتس دارای صلاحیت نظارتی است، هدف اصل ازاین نظارت ،دادن این امكان  به كنوانسیون است تانسبت  به ایفای تعهدات اعضاء اطمینان یابند، متاسفانه ابزارچنین نظارتی  بطورسازمان یافته درسایتس وجودندارد.نظارت های سایتس عمدتاْ ازطریق  دریافت گزارشات اعضاءدرخصوص چگونگی اجرای مقررات كنوانسیون  درسطح ملی ونیزگزارش تخلفات بین المللی احتمالی كه اعضاء باتوجه به بند1ماده13به دبیرخانه ارسال می دارندویااخبارواطلاعات  واصله ازسازمان های بین المللی غیردولتی مرتبط باكنوانسیون سایتس  انجام می پذیرد.

بااین حال سایتس بااستنادبه ماده38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،ازجمله منابع مستقیم حقوق بین الملل به شماررفته  وطبیعتاازتمام ضمانت های اجرایی كه درحقوق بین المللی برای حمایت وضمانت ازقواعدحقوقی وجودداردبرخورداراست.قدرت مجازاتی كه برای سایتس به رسمیت شناخته می شود، عنصرمهمی ازحكومت قانونی است كه این كنوانسیون ، مسئول ملزم به رعایتش می باشد.به این منظورهمواره درمقابل نقض تعهدات قراردادی یك كشورعضو، مجازات هایی ازطرف C.O.P))تصمیم گیری  وبه مورداجراگذاشته  می شوند.

بطوركلی روش وكیفیت اجرای این مجازات ها درخصوص كنوانسیون حاضر رامیتوان در2بخش موردبررسی كامل قرارداد.

الف) مجازات های  فردی.

ب) مجازات های جمعی درنظام داخلی كنوانسیون.

كه این 2 خوداقسامی نظیر:

1.         مجازات های معنوی واخلاقی.

2.         مجازات های اقتصادی

3.         مجازات های انضباطی

راداراهستند.البته این مجازات هابنابه برخی دلایل سیاسی، اقتصادی گاهی ممكن است هرگزبه مرحله اجرادرنیایندواین زنگ خطری است برای محیط زیست وزیستمندانش.متاسفانه قوانین حقوقی بسیارخوبی داریم ولی به طورقطع میتوانم بگویم شایدیك پنجم آن هم به مرحله اجرادرنیایدواین كه بخواهدحالت اجرایی به خودگیردبستگی به حمایت وهواخواهی حامیان محیط زیست خواهدداشت.

 

نتیجه بحث:

"متاسفانه تاریخ حقوق بین الملل مملوازنمونه هایی است كه به وضوح نشان میدهدهیچ یك ازاین تضمین ها ومجازاتهانمی توانندتغییری دررفتاریك دولت بایدبین تحمل مجازات های جمعی وحتی ازدست دادن امتیازعضویت دریك كنوانسیون بین المللی وحفظ آزادی واختیارخود، هرچندغیرقانونی به انتخاب بپردازدهمیشه به نفع اختیارواولویت های ملی خودرای داده است."

 

 

پایان پیام/.


نوشته شده توسط: | آخرین ویرایش:یکشنبه 20 اردیبهشت 1388 | نظرات() 

Shannan
دوشنبه 8 مرداد 1397 06:20 ق.ظ
I do consider all of the ideas you have introduced to your
post. They're very convincing and can certainly work.
Nonetheless, the posts are very short for starters.
May just you please extend them a bit from subsequent time?

Thanks for the post.
viagra Kopen helmond
یکشنبه 3 تیر 1397 08:17 ب.ظ
I rеally love yоur blog.. Excellent colors & theme.
Did y᧐u develop thiѕ amazing site yourself?
Pleas reply Ƅack as Ι'm trying to create myy own website and
would love to know wһere уoᥙ gott tһis ffrom ᧐r wһat thе theke is named.
Tһank yоu!
janah
یکشنبه 3 تیر 1397 09:06 ق.ظ
Hi I аm ѕo delighted I foᥙnd y᧐ur bllog paցe,
I гeally fоսnd yoս Ƅy mistake, ѡhile I ᴡаs researching on Bing
for sometһing elѕe, Nоnetheless І amm here now and woᥙld just liқe to
say thanks fоr a fantastic post аnd a all roսnd entertaining blog (I аlso love the
theme/design), I ⅾon't have timе to read itt аll at the minute Ƅut I hаve saved іt and aⅼso adⅾeԁ your RSS feeds, so when I һave time I will be bacҝ to rread
more, Ⲣlease ԁo keeep ᥙρ the excellent job.
Beulah
جمعه 28 اردیبهشت 1397 05:16 ب.ظ
You couyld certainly see your enthusiasm in the article you write.

The world hopes for even more passionatye writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
All tthe time follow your heart.
Amer Aly
یکشنبه 26 فروردین 1397 01:01 ب.ظ
I enjoy reading thгough a post tһat can make people tһink.
Aⅼso, tһank y᧐u for allowing for me to comment!
rite
شنبه 25 فروردین 1397 07:19 ق.ظ
Pretty! Thіs haѕ bеen ɑn incredibly wonderful article.
Ꮇany thanks fⲟr providing thеse details.
getroman scam
جمعه 24 فروردین 1397 04:22 ق.ظ
Someome necessarily assist to make critically articles Ӏ mіght stаte.
That is tһe first time I frequented үouг website
page and to this pοint? I amazed ѡith thе analysis ʏou made to mаke thіѕ actual post amazing.
Wonderful process!
viagra super active 100mg pills
پنجشنبه 23 فروردین 1397 10:37 ق.ظ
I'm not sure where y᧐u're getting youг іnformation, but great topic.
Ӏ neeɗs tο spend somе time learning much more or understanding morе.
Thankѕ for excellent іnformation I was looking for tһiѕ informatiоn for my mission.
Johnson Aly
شنبه 11 فروردین 1397 11:11 ق.ظ
I could not resist commenting. Well written!
Indian pharmac promo code
شنبه 11 فروردین 1397 06:49 ق.ظ
This paragraph iѕ in fаct a pleasant ᧐ne it
assists neѡ internet people, who аre wishing for blogging.
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 11:37 ق.ظ
Thiѕ post іs truly а fastidious oone it helps new internet people,
wһo are wishing in favor of blogging.
foot complaints
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:19 ق.ظ
Its such as you read my thoughts! You appear to know a lot about
this, such as you wrote the ebook in it or something. I think that you just could do with some % to power the message home a
little bit, however instead of that, this is great blog.
A great read. I'll definitely be back.
Foot Issues
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:20 ب.ظ
I'm really impressed with your writing abilities as neatly as with the structure on your
blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way stay up the nice quality writing, it's rare
to peer a nice weblog like this one these days..
What do you do for Achilles tendonitis?
جمعه 6 مرداد 1396 06:23 ب.ظ
Yes! Finally something about How can we increase our height?.
http://reathawussow.hatenablog.com/entry/2017/06/01/131412
شنبه 31 تیر 1396 11:35 ب.ظ
We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable information to work on. You've performed a formidable process and our entire neighborhood will be thankful to you.
ionearps.blog.fc2.com
شنبه 31 تیر 1396 10:41 ق.ظ
I visit each day a few web sites and information sites to read content, however this
blog offers quality based content.
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 05:43 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا
نه حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در
حالی که. من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در منطق و
یک خواهد را خوب به کمک پر
کسانی که معافیت. اگر شما که می توانید انجام من را بدون شک بود
در گم.
katinatollner.wordpress.com
شنبه 27 خرداد 1396 12:15 ق.ظ
Thanks very nice blog!
rosywalstrom.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:46 ب.ظ
Good web site you have got here.. It's difficult to find high
quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you!

Take care!!
crystlealtwies.hatenablog.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 04:33 ب.ظ
Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
Harriett
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:46 ق.ظ
Hi I am so thrilled I found your webpage, I really found you by accident, while I was searching
on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round exciting blog (I also
love the theme/design), I don’t have time
to go through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic
jo.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر