تبلیغات
فروشگاه آنلاین - مدیریت آلاینده های آلی پایداردرمحیط زیست دریایی

مدیریت آلاینده های آلی پایداردرمحیط زیست دریایی

یکشنبه 20 اردیبهشت 1388  01:33 ب.ظ

نوع مطلب :

مدیریت آلاینده های آلی پایداردرمحیط زیست دریایی

فاطمه متین فر-زیستا

 پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست ایران (زیستا): آلودگی محیط زیست بویژه آلودگی دریاهاازمسائل بغرنج وتهدیدیكندده ای است كه بشرامروزباآن مواجه است.مبارزه باآلودگیهای شیمیایی وموادی كه سلامت محیط زیست رادچارمخاطره می سازندازاهم وظایف ورسالت جامعه امروزمی باشد.

دریایكی ازمنابع غنی  ودارای امتیازهای ویژه ای برای تامین قسمتی ازنیازهای بشردرطول تاریخ بوده وهست، بنابراین حفظ محیط زیست  آن وجاندارانی كه درآن زندگی می كننددرتداوم زندگی انسانهانقش بسزایی دارد.آلودگی عبارتست از:انتقال یاداخل سازی مستقیم ویاغیرمستقیم موادیاانرژی توسط بشربه محیط زیست كه درنتیجه آن به محیط زیست دریایی ، اثرات زیان آوری ازطریق ایجادخطرجهت منابع زیستی ، خطربرای سلامتی بشر،ایجادموانع درارتباط بافعالیت های  دریایی شامل ماهیگیری، صدمات ناشی ازاستفاده ازآب دریاوكاستن منابع تفریحی واردخواهدساخت.

كانون آلودگی رادر2گروه میتوان دسته بندی نمود:

1) آلودگی بامنبع مشخص (point source) نوعی ازآلودگی است كه منشاء آن قابل ردیابی وجلوگیری كردن است مانندمواددفع شدهازكارخانه ها (پسابهای صنعتی).

2) آلودگی  بامنبع نامشخص(non point source) نوعی دیگرازآلودگی است كه منشاء آن پراكنده بوده و ردیابی وكنترل این نوع آلودگی مشكل است .مانندرواناب كشاورزی.

آلودگی ناشی ازمنابع واقع درخشكی:

Landbase Source))

منابع شهری ، كشاورزی وصنعتی مستقردرخشكی اعم ازثابت وسیارمی باشدكه ضایعات آنهاازطریق آبهای سطحی وزیرزمینی یاهوابه محیط زیست دریایی می رسد.ونیزمنابع فلات قاره شامل تاسیسات ثابت یامتحرك كه فعالیت آنهاموجب آلودگی دریایی می شود.

درمحدوده دریایی تعدادزیادی مراكزشهری  ساحلی وجودداردكه فاضلاب تصفیه نشده آنهابه دریاتخلیه  وموجب آلودگیهای گوناگون می گردد،این مراكز اغلب موجب آلودگی های مشخص می شوند.آلودگیهای ناشی ازمنابع مستقردرخشكی شامل پساب كارخانه ها،آب گرم وموادزائدنیروگاهها ،زائدات تاسیسات آب شیرین كن، پسابهای كشاورزی وسموم كشاورزی كه ازطریق رودخانه ها وارددریامی شوند،فضولات دامی،پسابهای شهری وخانگی..

آلاینده های آلی :

یكی ازگروههای بزرگ آلاینده ها بوده كه باتخلیه به آبهای سطحی وروان ونیزاكوسیستم های آبی، تاثیرات نابهنجاربسیاری رابرروی زیست بومهای آبی، تاثیرات نابهنجاربسیاری رابرروی زیست بومهای آبی(آب، رسوبات، آبزیان) بجامی گذارد.آلاینده های آلی كم مقدار(Trace ORGANIC Pollutants)

دركناردیگرآلاینده ها چون عناصركم مقدار(فلزات سنگین، تركیبات آلی فلزی) ، عناصررادیواكتیو، آلاینده های معدنی(آزبست، موادمغذی، به مانندنیترات ، نیتریت ، آمونیوم ، فسفات ، سیلیس )باعث  تغییرات نابهنجاردرپارامترهای فیزیكی وشیمیایی (ماننداسیدیته، قلیائیّت ،شوری،)وویژگیهای فیزیكی آب، (رنگ، بو،مزه) دراكوسیستم های آبی شده وازتهدیدكننده های بزرگ سلامت محیط زیست به ویژه محیط زیست آبی به شمارمی آیند.

آلاینده های آلی كم مقدار، شماربزرگی ازآلاینده های گوناگون رادربرمی گیرد.گروههای اصلی این آلاینده هارا می توان چنین دسته بندی كرد:

1-         آفت كشهاpestisides))حشره كشها ، قارچ كشها،علف كشهاو....

2-         پلی كلریدبی فنیل ها (PCBs)

3-         هیدروكربورهای نفتی (بویژه هیدروكربورهای آروماتیك پلی سیكلیك)

4-         پسابهای شهری(خانگی)

5-         پسابهای كشاورزی

6-         پسابهای صنعتی

7-         صابون وشوینده های شیمیایی

بسیاری ازآلاینده های آلی كه دردسته بندی فوق قرارمی گیرنددرشمارآلاینده های آلی پایدارPersistent Organic Pollutants(POPs) می باشندوزمان بسیاری رادراكوسیستم های آبی به تخریب وتهدیدزیست بوم  وآبزیان می پردازند.آفت كشها(به ویژه آفت كشهای كلره)ونیز پلی كلریدبی فنیل هادركناربخشی ازهیدروكربورهای نفتی وشوینده ها درشمارموادآلی پایدارقرارگرفته واثرات زیانبارزیست محیطی بسیاری رابرجای می گذارند.

آلاینده های آلی پایدار(POPs):

تركیباتی هستندكه دارای خاصیت سمی پایداربوده وخاصیت تجمعی دربافت های زنده واستعدادذخیره وانتقال درازمدت دارند.همچنین دارای حلالیت كم درآب وحلالیت بالادربرخی ازحلالهای آلی مانندچربیهابوده ومی توانندباعث بروز اثرات زیانباربرمحیط زیست  وسلامت بشردرمحل های دوریانزدیك ازاین منابع شوند.

اكثرآلاینده های آلی پایداربراثرفعالیت های انسانی بوجودآمده اند(Anthropogenic) زائدات ناشی ازفعالیت های انسانی هم به صورت متمركز وهم پراكنده بافرآیندهای صنعتی ، دفع موادزائد، نشت وریزشهای نفتی واحتراق موادسوختی ،همراه می باشند.پاكسازی این تركیبات  به آسانیامكان پذیرنیست،برای اینكه اكثراین موادنسبتافراراند، فعالیت وپراكندگی دوباره آنهاازطریق جواغلب شناسایی این منابع ویژه رادچارمشكل می سازد.

این مواد،نیمه عمرزیست محیطی  طولانی دارند.بنابراین رها سازی متوالی آنهادرطول زمان  منجربه ذخیره دائم وحضورآنهادرهمه جای محیط زیست جهانی می شودازراههای انتقال اولیه این موادبه محیط زیست دریایی وساحلی ،ذخیره جوی وآبهای جاری وروان می باشدانتقال جهانی ومنطقه ای اینهاغالباْتوسط جریانات جوی وهمچنین ازطریق انتقال رسوبات وجریانات اقیانوسی صورت می گیرد.

ازمعروفترین آلاینده های آلی پایدارمی توان به  آفت كشهای كلره ،آلدرین ،كرودان ،ددت ، دی آلدرین، دیوكسین ، آندرین، نورانز،هپتاكلر، هگزاكلروبنزن، میركس، توكسافن، پلی كلرید، بی فنیلهاPCBs)) اشاره نمود.

اهداف مدیریت:

        ارزیابی میزان تاثیرات زیست محیطی آلاینده های پایداردرمحیط زیست دریایی .

        كاهش یاحذف میزان نشروتخلیه POPهاییكه باتجمع به صورت لایه های خطرناك ، محیط زیست دریایی وساحلی راتهدیدمی كنند.

        كاربردفرآیندهای تولیدپاكیزه تر،شامل بهترین تكنیك های قابل دسترس ، كاهش یاحذف محصولات مخاطره آمیزمرتبط باتولیدواحتراق.

        توجه فوری به پیداكردن ومعرفی جایگزین بهتربرای آن دسته ازموادشیمیایی كه دارای اثرات زیانبارزیست محیطی می باشدودرغیراین صورت ، این موادخطرات غیرقابل كنترل به محیط زیست وسلامت انسان  واردمی سازند.

        ترویج بهترین تكنیك های زیست محیطی برای منترل آفت دركشاورزی وآبزی پروری.

فعالیت ها(عملكردهای ملی، خط مشی هاوراهكارها):

        جمع آوری ونگهداری فهرست منابع مشخص آزادكننده آلاینده های آلی پایداروشناسایی  وارزیابی این منابع می تواندیك پایه واساس برای جلوگیری وكنترل آلودگی باشد.

        توسعه برنامه هایجامع ملی وقابل اجرابرای كاهش یاحذف میزان نشروتخلیه آلاینده های آلی پایدارشامل هدفها، زمانبندیهاواندازه گیری بخش ویژه برایصنعت وكشاورزی.

        اتخاذسیاست وخط مشی مناسب كه شامل مقررات،موارداقتصادی وموافقت نامه هابرروی آلاینده های آلی پایدار، اعمال اصول احتیاطی  كه شامل مقررات، موارداقتصادی موافقت نامه هابرروی آلاینده های آلی پایدار، اعمال اصول  احتیاطی  وپرداخت جریمه های آلوده كننده.

        اولویت به كنارگذاری یاتحریم  موادشیمیایی  كه به صورت غیرقابل كنترل  به انسان ومحیط زیست  آسیب می رسانند.این عمل ازطریق جایگزینی  توسط موادمناسب زیست محیطی ، كاربردبهترین  تكنیك قابل دسترس وبهترین  عملكردزیست محیطی وبكارگیری روشهای تلفیقی كنترل وجلوگیری ازآلودگی صورت می گیرد.

        ایجادیك برنامه نظارت مستمر monitoring)) زیست محیطی جهت كنترل آلودگی ناشی ازآلاینده های آلی پایدار.

        توسعه روشهای مناسب جهت ایجادتسهیلات برای جمع آوری ودفع زیست محیطی زایدات حاوی آلاینده های آلی پایدار.

        توسعه برنامه هایی جهت ارتقای استفاده آگاهانه ازموادی كه باعث تخلیه ونشرآلاینده های آلی پایدارازمنابع مختلف می گردندشامل تكنیكهای بهینه كشاورزی كه استفاده ازآفت كشهارابه  میزان ضروری برای تولیدمحصول محدودمی كند.

        ایجادخدمات اطلاعاتی  برای كشاورزی وصنعت جهت نقل وانتقال موادخطرناك زیست محیطی  واستفاده آلاینده های آلی پایداروجایگزینها،تكنولوژی وروش هایی برای جلوگیری ، كاهش یاحذف آلودگی ناشی ازآلاینده های آلی پایدار،شامل بهترین عملكردهای زیست محیطی بهترین تكنیك قابل دسترس  وروشهای تلفیقی كنترل وجلوگیری ازآلودگی.

        تصویب واجرای قراردادهاوتوافقنامه های بین المللی ومنطقه ای جهت كاهش یاحذف  آلودگیهای ناشی ازآلاینده های آلی پایدار.

        تعیین انواع ومقادیرآلاینده های آلی پایداراستفاده شده درمنطقه وارزیابی اهمیت وجودآلاینده های آلی پایداردرمحیط زیست دریایی.

        اتخاذتصمیمات وتوصیه هایی درموردتوسعه شرایط ارزیابی هماهنگ وبرنامه های نظارت مستمربراساس توافقنامه های منطقه ای وبین المللی كنترل كیفیت وروشهای ضمانت كیفیت.

مطالعات آزمایشی برروی آلاینده های آلی پایدار:

        جمع آوری اطلاعات راجع به تولیدواستفاده آلاینده های آلی پایداردربخشهای مختلف.

        ارزیابی آلاینده های آلی پایدارورودی به محیط زیست دریایی ازمنابع مختلف مشخص وپراكنده.

        ایجادكارگاههای آموزشی برای نمونه برداری وآنالیز آلاینده های آلی پایدارشامل یك بخش ضمانت كیفیت.

        ارزیابی موقعیت وتوزیع موقتی آلاینده های آلی پایداردرمحیط زیست دریایی.

        بازنگری خط مشی های ملی ، استراتژیها،برنامه هاوروشهای موجودبرای كاهش یاحذف میزان نشروتخلیه آلاینده های آلی پایدار.

        آماده سازی عملكردطرح منطقه ای وملی برای كاهش یاحذف میزان نشروتخلیه آلاینده های آلی پایداروهمچنین برای نظارت مستمرمنطقه ای وملی.

توصیه ها:

I.          رفتاروپراكندگی آلاینده های آلی پایداردردلتای رودخانه بطورواضح متفاوت  پراكندگی آن درنواحی گرمسیری یاقسمتهای كم عمق وخشك دریا می باشد.بنابراین ارزیابی انواع وپراكندگی آلاینده های آلی پایداردرستون آبی ، رسوبات، موجودات زنده نواحی ساحلی ودریایی وبه علاوه بررسی منابع واقع درخشكی وراههای ورودبه محیط زیست دریایی جهت ارزیابی تاثیرات آنهابرسلامت انسان ومحیط زیست ضروری است.

II.         تعیین استانداردهای زیست محیطی ومیزان بارخروجی ویژه هرمنطقه ورعایت ظرفیت حمل ، حساسیت واستفاده های زیست محیطی درهرمنطقه ورعایت ظرفیت حمل ، حساسیت واستفده های زیست محیطی درهرمنطقه دریایی.

III.       اقدامات جهانی درجهت پیش بینی منابع مالی ، انتقال تكنولوژی ، ارتقای سطح آگاهی درنواحی موردارزیابی زیست محیطی وكنترل وتصفیه موادخروجی وپساب آلاینده های آلی پایداربه ویژه برای كشورهای درحال توسعه درچارچوب قانونی صورت میگیرد.

نتیجه گیری:

باتوجه به اثرات  مخربی كه آفت كشهای كلره براكوسیستم دریاهاوسلامت بشرمی گذارندمتاسفانه استفاده ازاین آفت كشهای دیرپای هنوزدركشورهای درحال توسعه متداول بوده ودرصورتی كه این موادبطورنامناسب مورداستفاده قرارگیرد،می تواندمسایل بسیارحادزیست محیطی رابه دنبال داشته باشد.استفاده تعدادی ازاین آفت كشها ی سمی وپایدارتوسط سازمان بهداشت جهانی WHO  تحریم شده كه دركشورهای پیشرفته استفاده ازاین آفت كشهامثل د.د.ت و...ممنوع می باشد.

درایران مصرف سموم شیمیایی درحدود1%سموم تولیدی جهان  راشامل می شود، این درحالیست كه 65%كل سموم مصرفی كشوردراستانهای گیلان، مازندران، استفاده می گردد.همچنین برطبق مطالعات انجام شده  به مدت یك سال  برروی نمونه های آب از18ایستگاه رودخانه های حوزه آبریز دریای خزر و5 ایستگاه  دریایی استان مازندران وگیلان درسال 75-76، وجودآفت كشهای كلرداردرنمونه های آب بررسی شده ، بیانگراین واقعیت است كه دركشورماهنوزازاین آفت كشهای دیرپای استفاده می شودوآبهای مابه آفت كشهای كلردارمشتمل برایزومرهای د.د.ت  ومتابولیتهای آنان DDT&DDE)) ایزومرهای بتا، گاما، دلتا، هگزاكلروسیكلوهگزان، هپتاكلر، هپتاكلراپوكسایدة آلدرین ودی آلدرین، متوكسی كلر، ایزومرهای آلفاوگاماكلردان آلوده می باشند.

اقداماتی كه دراین راستاجهت كاهش مصرف آفت كشهامی توان انجام داد:

        كاستن ازآلاینده هادرمحل منشاء آنهایعنی محدودساختن مصرف آفت كشهاوبهره گیری ازروشهای غیرشیمیایی (مبارزه بیولوژیكی، مكانیكی و...) كنترل آفات است.

        بهره جویی ازرهیافت های نوینی چون مدیریت تلفیقی آفات كه باامكاناتوتنگناهای فعلی منطبق باشد.

        یافتن جایگزین  مناسب جهت آن دسته ازسمومی كه ازدیدگاه زیست محیطی وبهداشت محیط خطرناك به شمارمی روند.

        كاربردموادی مانندآفت كشهای زیستی بجای سموم شیمیایی .

        بهبودواصلاح روشهای سمپاشی وكاربردفنون پیشرفته مناسب كشاورزی.

        آموزش وترویج وتشویق  كشاورزان درجهت كاربردمناسب وآگاهانه آفت كشها.

        همكاریهای ملی ومنطقه ای جهت كاهش آلودگی های ناشی ازاین آلاینده ها.

        ادامه سیاست حذف سوبسیددولتی جهت ممتنعت ازمصرف بی رویه سموم.

        اطلاع رسانی ازطریق رسانه های عمومی به منظورآشنانمودن عموم باخطرات زیست محیطی ناشی ازكاربردبی رویه سموم شیمیایی.

منابع:

1)             نگاهی به محیط زیست دریایی منطقه، بندرودریا، شماره59مهرماه75

2)             امیرصادقی، ساسان ،1375، دشواری فزاینده  آمریكادرموردآفت كشها.

3)             درفش،محمدتقی، 1369،بقایای سموم آلاینده محیط زیست واستراتژی مبارزه باآفات ،ماهنامه زیتون، شماره96.

4)             نظری، خوراسگانی ،زهرا.1367، بررسی بقایای  آفت كشهای آلی كلرداردررودخانه های آبریزدریای خزروایستگاههای دریایی،پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشكی.

5)             فریباسرابی، كارشناس دفترمحیط زیست دریایی.

 پایان پیام/.


نوشته شده توسط: | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

What causes burning pain in Achilles tendon?
چهارشنبه 22 شهریور 1396 12:17 ب.ظ
Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to
take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting
this to my followers! Fantastic blog and amazing design and style.
Foot Complaints
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:32 ب.ظ
Very shortly this web page will be famous amid all blogging users, due to it's nice content
http://frailpsychopath59.wordpress.com/
یکشنبه 8 مرداد 1396 09:07 ب.ظ
When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought of a user in his/her brain that how a user can be
aware of it. So that's why this paragraph is perfect.
Thanks!
How can you get taller in a week?
جمعه 6 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
I could not resist commenting. Well written!
kendraclinger.jimdo.com
شنبه 31 تیر 1396 12:10 ب.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through issues with your RSS.
I don't know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS problems?
Anyone who knows the answer can you kindly respond?
Thanks!!
haroldbechtol.wordpress.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 06:21 ب.ظ
Howdy would you mind letting me know which hosting company you're using?
I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
Thanks a lot, I appreciate it!
http://josephinasirignano.wordpress.com
جمعه 26 خرداد 1396 10:52 ب.ظ
I love reading a post that can make people think. Also, many
thanks for allowing for me to comment!
martivanderkooi.blog.fc2.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 08:47 ق.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 25
foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had
to share it with someone!
BHW
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 12:21 ق.ظ
I have to thank you for the efforts you have put in writing this site.
I'm hoping to view the same high-grade blog posts
from you later on as well. In fact, your creative writing abilities
has inspired me to get my own website now ;)
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:48 ب.ظ
I believe this is among the so much vital
info for me. And i am satisfied reading your article. But wanna
statement on few normal issues, The website style
is perfect, the articles is in reality excellent : D. Excellent process, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر